Reduce 100 tablet

Název: Reduce 15mg
Množství
Produkt není na skladě

Cena: 2,400.00CZK

Tento produkt je vyprodán.

LoadingAkutalizuji...

Podrobný popis výrobku REDUCE 15mg

Reduce-15 je přípravek určen pro lidi kteří trpí nadměrnou obezitou. Hlavnou látkou Reduce-15 je 15mg sibutraminu. Reduce-15 proto působí také ostatní léčiva na hubnutí se stejným obsahem účinné látky. Reduce-15 snižuje pocit hladu, tedy zvyšuje pocit sytosti a zvyšuje energetický výdaj.Reduce-15 se spolu s nízkokalorickou dietou a cvičením doporučuje k léčbě obezity u pacientů s počátečním indexem tělesné hmotnosti (BMI) vyšším nebo rovným 30 kg/m2. (BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

 

tělesná hmotnost v kg
BMI = -------------------------- (děleno)
(tělesná výška v m)2

 

Více se o indexu BMI dočtete v následujících článcích:

REDUCE Nemá návykové ani psychostimulační účniky. Doporučená dávka je 15 mg denně (tj. jedna tableta). Každé ráno na lačno.

 

Podrobné informace o produktu:

Reduce 15mg působí na člověka dvěma způsoby :

·Zvyšuje pocit nasycenosti

·Zvyšuje energetický výdej organismu

To, spolu s vhodnou dietou a cvičením pomáhá účinně snižovat tělesnou hmotnost .

Látka sibutramin , obsažená v přípravku Reduce 15mg , působí jako selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu na nervových zakončeních v mozku . Česky to znamená, že tento lék způsobuje takové změny v mozkových neurotransmiterů , které mají za následek snížené vnímání hladu a zvýšení čilosti a tělesné aktivity.

 

Užívání Reduce 15mg nezpůsobuje návyk , proto je možné užívat jejich dlouhodobě ( jeden až dva roky) .

 

Lékaři ho zvyknou nasadit často tehdy , když pacient potřebuje z vážných důvodů zhubnout a nedaří se mu protože pociťuje příliš velký hlad, nebo není schopen donutit se ke sportovní aktivitě .

Užívání léků jako Reduce 15mg po několika týdnech užívání mírně zvyšuje chuť , zda ochotu věnovat se pohybové aktivitě , mají mobilizační účinek. To podporuje hubnutí .

 

Co je Reduce 15mg - a na co se používá:

Reduce 15mg - je lék na léčbu obezity , který pomáhá snižovat tělesnou hmotnost . Jeho účinek spočívá v tom, že vyvolává pocit sytosti již po požití menšího množství jídla. Pomáhá regulovat množství přijaté potravy . Když budete jíst méně , hubnutí bude pro Vás jednodušší, a to dokonce i tehdy, pokud se Vám předtím nepodařilo zhubnout . při snižování tělesné hmotnosti je nezbytná trvalá změna stravovacích návyků .

 

Přípravek nesmí užívat :

Neužívejte Reduce 15mg

·jestliže jste alergický ( á) na sibutramin ,nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .

·pokud máte onemocnění, které je příčinou Vašeho problému s tělesnou hmotností.

·když jste někdy trpěli vážnými poruchami příjmu potravy .

·když máte psychiatrické onemocnění nebo když jste v průběhu předchozích 2 týdnů užívali jiné léky k léčbě deprese nebo psychiatrického onemocnění.

 

Nejlepší je nepít alkohol během programu zaměřeného na snížení tělesné hmotnosti. Alkoholické nápoje ( například pivo , jablečný mošt , víno nebo tvrdý alkohol ) jsou velmi často příčinou přibírání . pití alkoholických nápojů Vám proto ztíží hubnutí .

Reduce 15mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla .

 

Těhotenství a kojení

Neužívejte Reduce 15mg , pokud jste těhotná , pokud se domníváte, že byste mohly být těhotná nebo kojíte. Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem .

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Reduce 15mg může zhoršit Váš úsudek , myšlení nebo motorické dovednosti.

Pokud k tomuto u Vás dojde, neřiďte , nepoužívejte nástroje nebo neobsluhujte stroje .

 

Kontrola krevního tlaku

Během užívání přípravku Reduce 15mg budete pravidelně navštěvovat ordinaci Vašeho lékaře. Váš lékař bude chtít pravidelně zjišťovat, jaký úbytek tělesné hmotnosti jste dosáhli, pravidelně bude kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost , krevní tlak a srdeční frekvenci ( tep ) . U několika lidí ( méně než u 1 z 10 ) dochází během užívání přípravku Reduce 15mg k zvýšení krevního tlaku. Pokud u Vás dojde k příliš velkému zvýšení krevního tlaku , lékař u Vás ukončí léčbu tímto přípravkem .

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Reduce 15mg

Pacienti , kteří nesnášejí laktózu ( mléčný cukr ) mají vzít v úvahu, že Reduce 15mg obsahuje malé množství laktózy . Pokud Vám lékař řekl , že nesnášíte některé cukry , kontaktujte svého lékaře před užitím tohto přípravku .

 

Dávkování :

Obvyklá dávka je :

Dospělí ve věku od 18 do 65 let

Počáteční dávka je jedna 15 mg tobolka každé ráno . Pokud po 4 týdnech užívání této dávky nedosáhnete úbytek tělesné hmotnosti , lékař Vám může tuto dávku zvýšit na jednu 15 mg tobolku ráno a jednu 15mg kapsli večer , pokud jste 15 mg dávku dobře snášeli. tobolku polkněte vcelku a zapijte sklenicí vody. Pokračujte v užívání této dávky, pokud Vám lékař tuto dávku nezmění. Reduce 15mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla .

Tento přípravek nemají užívat pacienti starší než 65 let .

 

Reduce 15mg nedávejte dětem.

 

Jak dlouho máte užívat Váš lék:

Reduce 15mg můžete užívat pouze jako součást programu na snižovánítělesné hmotnosti. Pokud během prvních tří měsíců nedosáhnete úbytek tělesné hmotnosti , nebo pokud během této doby přiberete , lékař Vám může přestat předepisovat Reduce 15mg . V každém případě se Reduce 15mg obvykle nemá užívat déle než jeden rok.

 

Pokud užijete více tobolek, než máte :

Je důležité, abyste neužívali příliš mnoho tobolek . Pokud náhodně spolknete ( nebo někdo jiný náhodně spolkne ) mnoho tobolek najednou nebo pokud se budete domnívat , že nějaké tobolky spolkne dítě, neprodleně kontaktuje oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici nebo svého lékaře. Předávkování pravděpodobně způsobí rychlý tlukot srdce , vysoký krevní tlak, bolesti hlavy a závratě .

 

Vezměte si, prosím , s sebou do nemocnice nebo do ordinace lékaře tuto příbalovou informaci , všechny zbylé tobolky a obal z kapslí, aby bylo možné zjistit, jaké tobolky byly zkonzumovány .

Pokud zapomenete užít Reduce 15mg :

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku . Další dávku užijte v obvyklém čase . Jestliže přestanete užívat Reduce 15mg : Příznaky z vysazení se obvykle nevyskytují. Ve vzácných případech se u některých lidí může po ukončení užívání tobolek objevit bolest hlavy nebo zvýšená chuť do jídla.

 

Vedlejší účinky:

Podobně jako všechny léky , i Reduce 15mg může mít nežádoucí účinky , ačkoli se neprojeví u každého. U většiny pacientů se nežádoucí účinky projeví na počátku léčby ( v průběhu prvních čtyř týdnů) a postupem času spontánně vymizí . Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a nebrání lidem pokračovat v užívání léku.

 

Nejčastější vedlejší účinky:

Tyto mohou postihnout 10 a více ze 100 lidí

·Trávicí systém: zácpa .

·Jiné : poruchy spánku , sucho v ústech .

Pokud Vám tyto nežádoucí účinky budou dělat starosti, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem .

 

Další časté nežádoucí účinky:

Tyto mohou postihnout 1 až 10 ze 100 lidí

·Srdce a krevní oběh : rychlý tlukot srdce , bušení srdce ( palpitace ) , poruchy srdečního rytmu , zvýšený krevní tlak, návaly horka .

·Trávicí systém : nevolnost , zhoršení hemoroidů.

·Kůže : pocení .

·Smysly : změny chuti .

·Jiné : závratě, mravenčení, bolest hlavy, úzkost .

Pokud se Vaše tepová frekvence zvýší natolik, že Vám to bude nepříjemné, nebo pokud Vám dělá starosti jakýkoli jiný nežádoucí účinek , co nejdříve se promluvte se svým lékařem nebo lékárníkem .

 

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

·Játra a ledviny : problémy s ledvinami, zvýšené hladiny jaterních enzymů zjištěné krevními vyšetřeními .

·Kůže : purpurová vyrážka na nohou , tvorba krevních podlitin .

·Trávicí systém : průjem, zvracení , krvácení z trávicího systému .

·Jiné : záchvaty křečí, rozmazané vidění , deprese , sebevražedné myšlenky, neklid , vypadávání vlasů a krátkodobá ztráta paměti .

 

Jak uchovávat Reduce 15mg:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí .

Nepoužívejte Reduce 15mg po uplynutí doby použitelnosti , které je uvedeno na krabičce . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu .

Informujte se u svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky , které již nepotřebujete . Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Co Reduce 15mg obsahuje:

Léčivou látkou je sibutramin .Jedna 15 mg tobolka obsahuje sibutramin ( ve formě 15 mg monohydrátu hydrochloridu sibutraminu )

 

Pomocnými látkami jsou :

Obsah tobolky : mikrokrystalická celulóza, koloidní oxid křemičitý bezvodý , monohydrát laktosy a magnesium-stearát .

Obal tobolky : želatina a oxid titaničitý

Obal 15 mg tobolky obsahuje i indigokarmín ( E132 ) a červený oxid železitý ( E172 ) a obal 15 mg tobolky obsahuje žlutý oxid železitý ( E172 ) .

 

Balení : Jedno balení přípravku obsahuje 30, 50 a 100 kapslí .

 

Použití při léčbě : léčba obezity