Xenical

Xenical 84 tablet

Podrobný popis výrobku Xenical 120mg tablety

 

Xenical je přípravek pro léčbu obezity.  Nesnižuje chuť k jídlu. 

Je to účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor enzymů zažívacího ústrojí nazývaných lipázy.  Inaktivovaný enzym není schopen štěpit tuk obsažený ve stravě a tím odchází zhruba 30% tuku z Vámi snědeného jídla střevem nestráveno.  Vaše tělo tak nemůže využít tento tuk jako zdroj energie a přeměnit jej na tukovou tkáň.  Tímto způsobem Vám přípravek pomůže snížit Vaši hmotnost.

 

 

Účinná léčivá látka:

Léčivou látkou je orlistat 120 mg.

 

 

Pomocné látky:

Tobolka dále obsahuje – mikrokrystalickou celulózu, sodnou sůl karboxymetylškrobu, povidon, natrium-lauryl-sulfát sodný a mastek.  Obal tobolky se skládá ze želatiny, indigokarmínu (E132) a oxidu titaničitého (E171) a jedlého tiskařského inkoustu.

 

 

Popis přípravku:

Xenicalové tobolky mají tyrkysovou barvu s potiskem „ROCHE XENICAL 120″.

 

 

Charakteristika léku:

Xenical je přípravek pro léčbu obezity.  Nesnižuje chuť k jídlu.

Je to účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor enzymů zažívacího ústrojí nazývaných lipázy.  Inaktivovaný enzym není schopen štěpit tuk obsažený ve stravě a tím odchází zhruba 30% tuku z Vámi snědeného jídla střevem nestráveno.  Vaše tělo tak nemůže využít tento tuk jako zdroj energie a přeměnit jej na tukovou tkáň.  Tímto způsobem Vám přípravek pomůže snížit Vaši hmotnost.

Pokles tělesné hmotnosti dosažený při léčbě přípravkem Xenical může u některých pacientů vést k oddálení rozvoje diabetu 2. typu.

 

 

Použití léku:

Xenical je určen k léčbě obezity ve spojení s mírnou nízkokalorickou dietou.

 

 

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xenical užívat 

 

Neužívejte Xenical: 

- Jestliže jste přecitlivělí(á) (alergický(á) na orlistat nebo jiné složky obsažené v přípravku Xenical.

- Jestliže trpíte chronickým malabsorpčním syndromem (nedostatečným vstřebáváním živin z trávícího ústrojí).

- Jestliže trpíte cholestázou (onemocněním jater).

 

 

Speciální upozornění

Zvláštní opatrnosti při použití Xenicalu je zapotřebí: 

Pokles hmotnosti může ovlivnit dávkování jiných Vámi užívaných léků (např. při vysoké hladině cholesterolu či diabetu).  Dbejte na to, aby u všech léků, které užíváte, Váš lékař zvážil okolnost současného podávání přípravku Xenical.  Pokles Vaší hmotnosti si může vyžádat úpravu dávkování těchto léků.

Nejvyššího možného účinku přípravku Xenical dosáhnete tehdy, budete-li dodržovat dietní opatření doporučená Vaším lékařem.  Při léčbě přípravkem Xenical, stejně jako při jakékoli redukční dietě, může nadměrný příjem tuků a kalorií působit proti jeho redukčnímu účinku.

 

Xenical může způsobit nezávažné změny střevní činnosti, např. mastnou nebo olejovitou stolici, vyvolané vylučováním nestráveného tuku ve stolici.  Pravděpodobnost výskytu těchto změn se může zvyšovat, pokud Xenical užíváte současně se stravou bohatou na tuky.  Váš denní příjem tuků by měl být navíc rozdělen rovnoměrně mezi tři hlavní jídla, protože užití Xenicalu současně s vysoce tučným jídlem může zvýšit možnost výskytu nežádoucích účinků.

 

Podávání dětem:

Xenical není určen pro léčbu dětí. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Není známo, že by Xenical mohl ovlivnit Vaši schopnost řídit automobil nebo ovládat stroje.

 

 

Nežádoucí účinky léku:

Podobně jako všechny léky, může mít i Xenical nežádoucí účinky.

V případě jakýchkoli obtíží v průběhu léčby Xenicalem, informujte jakmile to bude možné Vašeho lékaře nebo lékárníka.

 

Většina nežádoucích účinků přípravku Xenical je způsobena jeho místním působením v trávicím traktu.  Obvykle se projevuje: náhlým nebo zvýšeným nucením na stolici, únikem stolice při flatulenci (větrech), olejovitým vyprazdňováním a olejovitou nebo mastnou stolicí.

Tyto příznaky bývají obecně mírné, objevují se na počátku léčby a po určité době ustupují, přičemž následují většinou po konzumaci jídla s vysokým obsahem tuku.  Jejich výskyt za normálních okolností vymizí, pokud budete pokračovat v předepsané léčbě a dodržovat doporučenou dietu.

Vzácně došlo v průběhu užívání přípravku Xenical k reakcím přecitlivělosti.  Mezi hlavní projevy patří svědění, vyrážka, místní otoky kůže (mírně vyvýšené svědící skvrny na kůži, které jsou světlejší nebo naopak tmavší než okolní kůže), závažné dýchací potíže, nucení na zvracení, zvracení a pocit nevolnosti.

Byly hlášeny velmi ojedinělé případy zvýšení hladin jaterních enzymů.

Byly hlášeny velmi ojedinělé případy divertikulitidy.

Byly hlášeny velmi ojedinělé případy výskytu žlučových kamenů.

V klinických studiích bylo u některých pacientů s diabetem 2. typu zaznamenáno snížení hladin cukru v krvi a plynatost.

 

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

Interakce s jinými léčivy:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Toto je velmi důležité, neboť současné užívání více léků může způsobit zesílení nebo zeslabení jejich léčebného účinku.

 

Xenical může pozměnit účinek 

 

- Léků proti srážení krve (např. warfarinu).  Možná bude zapotřebí, aby Váš lékař sledoval krevní srážlivost.

 Cyklosporinu.  Podání společně s cyklosporinem není doporučeno.  Váš lékař proto může kontrolovat hladiny cyklosporinu v krvi častěji než je obvyklé.

- Amiodaronu.  Požádejte svého lékaře o radu.

 

Xenical snižuje vstřebávání některých živin rozpustných v tucích, zejména beta karotenu a vitaminu E.  Dodržujte proto pokyny svého lékaře při sestavování správně vyvážené diety bohaté na ovoce a zeleninu.  Lékař Vám navíc může doporučit užívání některého multivitaminového doplňku.

 

 

Pokyny pro těhotné kojící ženy:

Těhotenství 

Užívání Xenicalu v průběhu těhotenství není doporučeno.

 

Kojení 

Vzhledem k tomu, že není dosud známo, zda Xenical přechází do mateřského mléka, neměla byste kojit své dítě v průběhu léčby Xenicalem.

 

 

Dávkování:

Obvyklá dávka přípravku Xenical je jedna 120 mg tobolka, užívaná s každým ze třech hlavních jídel.  Tobolku můžete užít buď bezprostředně před, v průběhu, nebo do jedné hodiny po jídle.

Při užívání přípravku Xenical by měla být dodržována správně vyvážená dieta bohatá na ovoce a zeleninu, s kontrolovaným přísunem kalorií, při které by tuky byly v průměru zdrojem 30% kalorií.  Denní příjem tuků, cukrů a bílkovin by měl být rozdělen do tří hlavních jídel.  To znamená, že obvykle budete užívat jednu tobolku při snídani, jednu při obědě a jednu při večeři.  V zájmu dosažení optimálního účinku přípravku se mezi těmito hlavními jídly vyvarujte konzumaci potravin obsahujícíh tuky, jako jsou např. sušenky, čokoláda a pikantní zákusky.

 

Xenical působí pouze tehdy, je-li podáván společně se stravou obsahující tuk.  Proto pokud vynecháte hlavní jídlo, nebo pokud Vaše hlavní jídlo nebude obsahovat žádný tuk, nemusíte Xenical užívat.

Pokud se po 12ti týdnech léčby přípravkem Xenical Vaše tělesná hmotnost nesníží alespoň o 5% ve srovnání s Vaší počáteční hmotností,  přerušte léčbu.

 

 

Způsob použití léku:

 Přípravek by měl být spolknut společně s vodou.

 

Délka léčby:

Účinky přípravku Xenical byly studovány v dlouhodobých klinických studiích a dobou trvání až 4 roky.

 

 

Předávkování:

Jestliže jste užil(a) více Xenicalu, než jste měl(a)

Pokud užijete více tobolek, než Vám bylo předepsáno, nebo někdo jiný náhodně požije Váš lék, kontaktujte lékaře, lékárníka nebo nemocnici, protože může být nutný lékařský dohled.

 

 

Upozornění:

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xenical 

Pokud si zapomenete lék vzít, užijte jej hned, když si na to vzpomenete, dodržujte však podmínku, že přípravek musí být užíván do jedné hodiny po posledním jídle.  Poté pokračujte v obvyklém způsobu užívání.  Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

 

Uchovávání léku:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Skleněné lahve

Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

 

 

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvi.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

Balení

Xenicalové tobolky jsou dodávány v blistrech a skleněných lahvích obsahujících 21, 42, a 84 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 2,380.00CZK

LoadingAkutalizuji…